Skip to main content

Winkelmandje

Close Cart

Algemene Voorwaarden

 

Definities en toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en leveringen van FIEN.Company (handelsnaam FIEN.Boutique) en op alle aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk in overeenstemming is afgeweken. Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door  is ingestemd.
 2. De Klant is iedere bezoeker van de showroom van FIEN.Company de stand van FIEN.Company, de website van FIEN.Company en FIEN.Boutique en de B2B online store dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met FIEN.Company in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

III. Het Product is zoals FIEN.Company deze voorzien heeft van productcode en ze beschreven worden op de website of op andere wijze aan de Klant toonbaar zijn gemaakt. Paren, sets en stuks zijn onlosmakelijk en vallen onder deze definitie.
Aangezien FIEN.Company veelal gebruik maakt van natuurlijke materialen, kan een item afwijken van een sample en/of productfoto.

 1. De Offerte is de aanbieding die FIEN.Company doet aan de Klant welke bestaat uit producten die FIEN.Company op voorraad heeft, dan wel welke op bestelling te verkrijgen zijn.
 2. De overeenkomst (de Order) komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van de Offerte of aanvaarding van FIEN.Company van de bestelling van de Klant.
 3. De Levering komt tot stand het aanbieden van de in de Order genoemde producten op het adres van de Klant.

VII. Onder FIEN.Company, wordt de onderneming FIEN.Company verstaan en haar online boutique FIEN.Boutique, met vestigingsadres en bedrijfsgegevens:

Post adres:
Krimkade 2E
2251 KA Voorschoten
Nederland

E-mail: hello@fiencompany.nl

FIEN.Company

ING Bank
IBAN: NL49INGB0675585708

Chambre of Commerce, the Hague
Chambre of Commerce nr: 85865923
VAT nr: NL863774015B01

 

Artikel 1. Offertes, orders en overeenkomst

 • 1.1. Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro`s uitgedrukt, exclusief omzetbelasting (BTW) en verzendkosten.
 • 1.2. Alle Offertes van FIEN.Company zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
 • 1.3. Bij een verschil tussen de prijzen zoals op de website vermeld en de Offerte, zijn de prijzen van de Offerte de leidend. Speciale prijzen ten aanzien van aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.
 • 1.4. Door het plaatsen van een Order gaat de Klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van FIEN.Company. De Klant ontvangt een orderbevestiging per e-mail.
 • 1.5. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de Offerte door de Klant, of van een bestelling door FIEN.Company. FIEN.Company is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de Levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt FIEN.Company dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling.
 • 1.6. Indien de Klant met de betalingen in gebreke blijft, is FIEN.Company gerechtigd de betreffende overeenkomst te ontbinden of betaling uit te besteden aan een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Klant.
 • 1.7. De Klant is verplicht een orderbevestiging te controleren en direct contact op te nemen met onze verkoopafdeling indien deze niet overeenkomt met de door de Klant geplaatste bestelling.
 • 1.8. FIEN.Company zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de order.
 • 1.9. De Klant en FIEN.Company komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de Klant is verzonden. De elektronische bestanden van FIEN.Company gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Artikel 2. Levering

 • 2.1. Indien op voorraad, tracht FIEN.Company de producten binnen 7 werkdagen te leveren, nadat het factuurbedrag is bijgeschreven op de rekening van FIEN.Company. Als producten van de Order niet op voorraad zijn, zal in overleg geleverd worden. Een vertraging op deze overeengekomen levertijd is geen reden tot ontbinding van de order.
 • 2.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt Levering van de Order slechts nadat betaling van het volledige factuurbedrag is ontvangen door FIEN.Company.
 • 2.3. Bij orders van producten die niet op voorraad zijn (de Backorder), gaat FIEN.Company over tot bestelling hiervan na een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag, tenzij anders overeengekomen.
 • 2.4. Bij Backorders is de Klant is verplicht de Order af te nemen en te betalen. Zie ook artikel 1.6.
 • 2.5. Indien Levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal in overleg een alternatief aangeboden worden of zal de Order worden geannuleerd. FIEN.Company zal het teveel betaalde terugstorten op rekening van de Klant.
 • 2.6. Als plaats van Levering geldt het adres dat zoals dat op de order is vernoemd.
 • 2.7. Indien de Klant in gebreke blijft de Order in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 3. Eigendom en risico

 • 3.1. Het eigendom van alle door FIEN.Company aan de Klant verkochte en geleverde Producten blijft bij FIEN.Company zolang de Klant de betaling van de Order niet volledig heeft voldaan.
 • 3.2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van bezorging aan de Klant bij FIEN.Company, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4. Acceptatie van levering en retourneren

 • 4.1. De Klant is verplicht de Producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de Producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat en kleurverschillen van de op de website afgebeelde Producten. Daar FIEN.Company veel met natuurlijke materialen werkt kunnen er tussen Producten met dezelfde Productcode aanzienlijke verschillen zitten in patroon en kleur. Echter altijd is de algehele uitstraling in overeenkomst met de kwaliteit zoals FIEN.Company deze levert.
 • 4.2. Eventuele op maat of specificatie gemaakte Producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
 • 4.3. Producten gekocht in de uitverkoop – sale kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
 • 4.4. Retour zenden en of ruilen is alleen mogelijk als een Product bij aflevering materiaalfouten vertoont. De Klant dient dit dan binnen 48 uur na ontvangst aan FIEN.Company kenbaar te maken. Reclames die niet binnen 48 uur na Levering, aan FIEN.Company kenbaar zijn gemaakt, worden niet meer gehonoreerd. (Dit om eventueel misbruik te voorkomen).
 • 4.5. Alleen indien er sprake is van een enkele consumentenkoop, geldt een zichttermijn van 14 dagen. In deze periode kan de Klant de bestelling ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele (seal) verpakking terugsturen. Verplicht is een begeleidend schrijven met ordernummer en terugbetaalgegevens.
 • 4.6. Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft FIEN.Company de keuze de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Producten die geretourneerd worden aan FIEN.Company worden verstuurd op risico en voor kosten van de Klant.
 • 4.7. Bovenstaande geldt alleen wanneer de klacht binnen 7 werkdagen na ontvangst weer terug gestuurd is naar het adres zoals vermeld in definitie VII.
 • 4.8. Alle retourzendingen aan FIEN.Company zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en/of verzekerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.
 • 4.9. Indien de Klant recht heeft op een terugbetaling, dan zal FIEN.Company dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

 • 5.1. Na het tot stand komen van de overeenkomst, dient de betaling binnen 10 werkdagen bijgeschreven te zijn op de bankrekening van FIEN.Company, zoals vermeld in defintie VII.
 • 5.2. In geval van wanbetaling van de Klant heeft FIEN.Company, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 • 5.3. Klanten uit de Europese Unie en daarbuiten die tegen het 0% BTW tarief geleverd willen hebben dienen direct na de Offerte een geldig BTW identificatienummer te geven aan FIEN.Company, anders zal FIEN.Company tegen het Nederlandse BTW tarief de Order opstellen.

Artikel 6. Beperkte garantie en aansprakelijkheid

 • 6.1. FIEN.Company hanteert een garantietermijn van 6 maanden na de datum van aankoop.
 • 6.2. Garantie verloopt via de Klant, welke het Product, goed verpakt, waar van toepassing nog in seal verpakking, en inclusief originele bon terug kan sturen aan FIEN.Company. FIEN.Company zal een inschatting maken van de schade en gebaseerd daarop overgaan op vervanging of reparatie, mits binnen de garantietermijn en het Product normaal is gebruikt. Wanneer zowel reparatie als vervanging niet meer mogelijk blijkt, zal FIEN.Company in overleg met de Klant zoeken naar een passende oplossing.
 • 6.3. De garantie is niet van toepassing in geval van:
  – normale slijtage,
  – onoordeelkundig gebruiken,
  – het niet in acht nemen van de onderhoudsadviezen,
  – beschadiging door opzet, valschade of breuk van elastiek,
  – door de Klant verrichtte reparaties,
  – natuurlijke slijtage of verkleuring,
  – verkleuring door contact met water, parfum, haarlak, bodylotion of reinigingsmiddelen,
  – metaal dat verkleurd door de PH waarde van de huid.
 • 6.4. FIEN.Company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor uitverkochte artikelen (incl. backorders), problemen of vertragingen van leveranciers, transport, veranderde Productspecificaties en overmacht.
 • 6.5. FIEN.Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte verliezen alsmede winstverlies als resultaat van FIEN.Company Productaansprakelijkheid, vertraging of het niet kunnen afleveren van Producten.
 • 6.6. Iedere aansprakelijkheid van FIEN.Company voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waar onder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 • 6.7. In alle gevallen is de maximale aansprakelijkheid van FIEN.Company beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende Producten van de order.

Artikel 7. Voorbehoud

 • 7.1. FIEN.Company behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen of aan te vullen.
 • 7.2. FIEN.Company behoudt zich het recht voor de vernoemde prijzen zonder vooraankondiging te wijzigen.

Artikel 8. Overmacht

 • 8.1. Onder overmacht wordt verstaan elke van FIEN.Company’s wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van FIEN.Company verplichtingen tegen over de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer telecommunicatie netwerkstoringen, alle andere internetstoringen, stakingen, brand, natuurrampen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
 • 8.2. In geval van overmacht is FIEN.Company niet gehouden haar verplichtingen tegenover de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft FIEN.Company in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dat door de Klant dit schriftelijk mee te delen en dat zonder dat FIEN.Company gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

 • 9.1. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan copyright, octrooi, auteurs, merk, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
 • 9.2. De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van de Producten en weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Producten en/of met betrekking tot de website berusten bij FIEN.Company of haar toeleveranciers.
 • 9.3. Slechts nadat dit toegestaan is, kunnen (product)foto’s en teksten van FIEN.Company gebruikt worden door de Klant. Dit geldt ook voor het aanbieden van producten van FIEN.Company via een webshop.

Artikel 10. Privacy

 • 10.1. Gegevens van de Klant worden opgenomen in het klantenbestand van FIEN.Company. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en zijn uitsluitend bedoelt voor het onderhouden van de klantrelatie en de levering.
 • 10.2. De website(s) van FIEN.Company kunnen cookies op de Klant’s computer plaatsen voor een betere beleving van de website. Op geen enkele wijze zal FIEN.Company informatie van de Klant delen met derden.

Artikel 11. Recht

 • 11.1. Op alle aanbiedingen, orders en overeenkomsten van FIEN.Company is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • 11.2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen FIEN.Company en de Klant) waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin FIEN.Company haar woonplaats heeft.